Annonsera

Annonsera på Listor.se

Vill du annonsera på Listor.se?

LISTOR.SE har varje vecka över 45 000 sidvisningar och når mer än 25 000 unika besökare, varav runt 3 500 är återkommande. Våra läsare består av 57 % kvinnor och 43 % män, och ca 50 % är mellan 18 och 44 år.

Av de som går in på sajten gör 62 % det via mobil, 31 % via dator och 7 % via läsplatta. Knappt hälften av alla besökare är storstadsbor enligt följande fördelning:

• Stockholm 27 %
• Göteborg 10 %
• Malmö/Lund 8 %.

De intressen som dominerar hos våra besökare är populärkultur (tv/film/nyheter/musik/litteratur), turism & resor, sport & fritid, mat & dryck samt teknik.

Våra annonsplatser

SIDHUVUD
980 x 120/300
Pris: 1 295 SEK exkl. moms/månad (eller 895 SEK/månad om kunden väljer att annonsera i 6 månader eller mer)

SIDOPANEL HÖGER
300 x 300/600
Pris: 1 295 kr exkl. moms/månad (eller 895 SEK/månad om kunden väljer att annonsera i 6 månader eller mer)

SIDFOT
980×120/300

Pris: 895 kr exkl. moms/månad (eller 595 SEK/månad om kunden väljer att annonsera i 6 månader eller mer)

REDAKTIONELL REKLAM
Redaktionellt innehåll som rör ett specifikt ämnesområde med implementerade länkar.
Artikeln ligger kvar på sajten i 24 månader om ej annat är överenskommet.
Fast pris: 2 000 kr exkl. moms (alt. €200)

REDAKTIONELL REKLAM (iGaming/finans/cbd)
Redaktionellt innehåll som rör iGaming/finans/cbd-relaterade ämnen med implementerade länkar.
Artikeln ligger kvar på sajten i 24 månader om ej annat är överenskommet.
Fast pris: 2 500 kr exkl. moms (alt. €250)

 

KONTAKTA OSS PÅ MARKNAD@LISTOR.SE FÖR ANNONSBOKNING.

 

Villkor

All annonsering skall märkas med passande etikett, alternativt vara tydlig som reklam i sin placering. Vid köpt redaktionellt innehåll anges tydligt att den aktuella artikeln är författad i samarbete med en extern partner.

Om annonserande webbsida byter innehåll till annat än det överenskomna förbehåller sig Listor.se rätten att omedelbart avbryta annonseringen utan återbetalning eller ansvar.

Annonsörer har inget inflytande över redaktionellt innehåll eller andra annonsörer, och får ej heller ställa krav på redaktionellt innehåll eller andra annonsörers annonsering, inklusive placering av denna. All annonsering är icke-exklusiv.

Betalning sker via faktura (generellt 20 dagars betalning) efter att annonsen godkänts och publicerats. Om betalning inte inkommit vid förfallodatum förbinder sig Listor.se att ta bort annonsen tills dess att den är betald.

Inbetald faktura innebär godkännande av dessa villkor.

 

Do you want to advertise on Listor.se?

LISTOR.SE has over 45,000 page views every week and reaches more than 25,000 unique visitors, of which around 3,500 are returning visitors. Our readers consist of 57% women and 43% men, and about 50% are between 18 and 44 years old.

Of those who enter the site, 62% do so via mobile, 31% via computer and 7% via tablet. Just under half of all visitors are city dwellers according to the following distribution:

• Stockholm 27%
• Gothenburg 10%
• Malmö / Lund 8%.

Dominating interests among our visitors are popular culture (TV / film / news / music / literature), tourism & travel, sports & leisure, food & drink and technology.

Our advertising spaces

SITE HEADER
980 x 120/300
Price: €120/month (or €80/month if the client sign up for 6 months or more)

RIGHT SIDEBAR
300 x 300/600

Price: €120/month (or €80/month if the client sign up for 6 months or more)

SITE FOOTER
980 × 120/300

Price: €80/month (or €55/month if the client sign up for 6 months or more)

EDITORIAL ADVERTISING
Editorial content related to a specific subject area with implemented links.
The article remains published for 24 months, unless otherwise has been agreed.
Fixed price: €200

EDITORIAL ADVERTISING (iGaming/finance/cbd related articles)
(iGaming related articles)
Editorial content related to iGaming/finance/cbd with implemented links.
The article remains published for 24 months unless otherwise has been agreed.
Fixed price: €250

 

CONTACT US AT MARKNAD@LISTOR.SE FOR BOOKING.

 

Terms & conditions

When purchasing editorial content, it needs to be clearly stated that the article in question is written in collaboration with an external partner.

If the advertising website changes content to anything other than what has been agreed, Listor.se reserves the right to immediately cancel the advertising without refund or liability.

Advertisers have no influence over editorial content or other advertisers, nor may they make demands on editorial content or other advertisers’ advertising, including its placement. All advertising is non-exclusive.

Payment is made through invoice (generally 20 days payment) after the ad has been approved and published. If payment has not been received by the due date, Listor.se undertakes to remove the advertisement until it has been paid.

Paid invoice means approval of these terms.

VI REKOMMENDERAR